arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

  Podmienky ochrany osobných údajov

   

  I. Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: ,,GDPR") je ROOFTOP, s. r. o., IČO 44182236 so sídlom Telocvičná 34/2738, 821 05 Bratislava (ďalej len: ,,správca").

  2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava 214
  email: info@rooftop.sk
  telefon: +421 918 623 516

  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

  4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vyplnenia Vašej objednávky. 

  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.


  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
  - zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste mu poskytli svôj výslovný súhlas.


  IV. Doba uchovania údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje
  - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od  ukončenia zmluvného vzťahu), 
  - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


  V. Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Príjemci osobných údajov sú osoby:
  - podielajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  - zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  - zabezpečujúci marketingové služby.

  2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EÚ) alebo inej medzinárodnej organizácii.


  VI. Cookies

  1. Naše stránky používajú súbory Cookies. K čomu cookies používame:
  K uloženiu osobných nastavení - tieto cookies umožňujú nášmu webu zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie webu.
  K  zabezpečeniu - cookie súbory používame k overeniu užívateľov, k prevencii podvodného využitia prihlasovacích poverení a k ochrane užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán.
  K štatistickému zaznamenávaniu, meraniu návštevnosti a zebezpečeniu siete -  pri každej návšteve našich stránok si analytický software ukladá anonymné cookies.

  2. Tieto informácie nie sú nijak spojené s inými informáciami. 
  K uloženiu registračným informácií - registrovaným užívateľom ukladáme do cookies informácie o prihlásení alebo odhlásení.
  K reklamným účelom - súbory cookie používame tiež k tomu, aby sme zvýšili príťažlivosť reklám (ak existujú) pre užívateľov a aby inzerentom ponúkol lepšie podmienky pre inzerciu.

  3. Niektoré cookies ďalej same vytvárajú inzertné systémy. Ich pomocou zabezpečujú, koľko ľudí videlo určitú reklamu alebo koľko z nich ju videlo opakovane. Prostredníctvom našich webových serverov tak môžu byť vo Vašom počítači ukladané cookies aj iných subjektov, a to prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré su na našich stránkach prevádzkované.

  Reklamné systémy majú väčšinou vlastné zásady ochrany osobných údajov, naše servery tieto cookies nedokážu čítať ani zapisovať.

  4. Z používania určitých cookies sa môžete kedykoľvek odhlásiť na adrese: http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba

  Štandardné webové prehliadače (Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ružne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich aj blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu Vášho prehliadača.

  Možnosti nastavenia správy cookies v rámci hlavných prehliadačov nájdete tu:
  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=cs
  Edge: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
  Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
  Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

  5. Zoznam cookies
  Nižšie je zoznam cookies, ktoré zbierame a informácie o tom, akú informáciu ukladajú.

  Názov COOKIE - Popis COOKIE
  CART - Asociované k Vášmu nákupnému košíku.
  CATEGORY_INFO - Ukladá informácie o kategórii na stránke, ktorá umožňuje rýchlejšie zobrazenie stránok.
  COMPARE - Tovar, ktorý máte vo Vašom liste na porovnanie.
  CURRENCY - Vaša preferovaná mena.
  CUSTOMER - Zašifrovaná verzia Vášho zákaznického ID a obchodu.
  CUSTOMER_AUTH - Indikátor Vášho aktuálneho prihlásenia do obchodu.
  CUSTOMER_INFO - Zašifrovaná verzia zákaznickej skupiny do ktorej patríte.
  CUSTOMER_SEGMENT_IDS - Ukládá ID zákaznického segmentu.
  EXTERNAL_NO_CACHE - Indikátor, ktorý indikuje či je caching povolený alebo nie.
  FRONTEND - Vaše session ID na servere.
  GUEST-VIEW - Umožňuje hosťom editovať ich objednávky.
  LAST_CATEGORY - Posledná navštívená kategória.
  LAST_PRODUCT - Posledný prehliadaný produkt.
  NEWMESSAGE - Indikuje či bol prijatý nový odkaz.
  NO_CACHE - Indikuje či je povolené používať medzipamäť.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART - Link k informácii o Vašom košíku a histórii prehliadania, ak sa opýtate siete.
  POLL - ID vašich posledných ankiet.
  POLLN - Informácie v ktorých anketách ste hlasovali.
  RECENTLYCOMPARED - Produkty které ste naposledy porovnávali.
  STF - Informácie o produktoch, ktoré ste poslali mailom priateľom.
  STORE - Vzhľad obchodu alebo jazyk, ktorý ste si vybrali.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE - Indikuje či zákazník umožnil používanie cookies.
  VIEWED_PRODUCT_IDS - Produkty, ktoré ste videli naposledy.
  WISHLIST - Zašifrovaný zoznam produktov pridaných do Vášho zoznamu prianí.
  WISHLIST_CNT - Počet položiek vo Vašom zozname prianí.


  VII. Google Analytika

  1. Pre analýzu návštenvosti nášho webu používame Google Analytics. V prípade, že nechcete byť totu službou sledovaný, môžete sa odhlásiť tu: 
  http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba

  2. Pre trvalé blokovanie Google Analytics si môžete nainštalovať plugin prehliadača dostupný tu:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  3. Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa Google Analytics sú dostupné na adrese: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs


  4. S kým zdielame Vaše údaje

  Údaje z merania službou Google Analytics spracováva spoločnosť Google, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava. Jedná se o tieto údaje: počet užívateľov, počet návštev, doba trvania návštevy, čas návštevy, zdroj návštevy, krajina, mesto, zariadenia, jazyk, prehliadač, operačný systém, poskytovateľ služieb, rozlíšnie obrazovky.


  VIII. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  - právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  - právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  - právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu, ktoré sú uvedené v čl. I týchto podmienok.

  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


  IX. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databázi, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.


  X. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámená/oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámená/oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

  3. Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2018.