arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Black Leaf Bong Shine Liquid Cleanser

  Black Leaf Bong Shine Liquid Cleanser
  Kód: 122412
  HMOTNOSŤ: 0.2330 kg
  • Popis

   Čistiaci prostriedok „Bong Shine Liquid“ od Black Leaf® obsahuje 99,9 % izopropanolu a používa sa špeciálne na čistenie nástrojov na otieranie skla a kovu a možno ho použiť na rôzne účely ako rozpúšťadlo na mastnotu, vosk, živicu, farbu, lepidlo. zvyšky atď. Bezpečnostné pokyny: kvapalina a výpary sa ľahko vznietia. Spôsobuje ťažké zápaly oka. Môže spôsobiť ospalosť a necitlivosť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Vykonajte opatrenia proti elektrostatickému výboju. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): vyzlečte si všetok kontaminovaný odev. Umyte pokožku vodou (alebo sa osprchujte). Po kontakte s očami, ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri nevoľnosti zavolajte toxikologické informačné centrum/lekára. Skladujte na dobre vetranom mieste. Udržujte tesne uzavreté.
  ALEBO