arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Náplň SPEEDFLOW™ Cocktail

  Náplň SPEEDFLOW™ Cocktail
  Kód: 691767
  HMOTNOSŤ: 0.5145 kg
  • Popis

   MOLOTOW COCKTAIL speedflow náplň. Palivo pre fixy Masterpiece. Rýchloschnúca, syntetická farba na bitumenovom základe. Chemical čierna s medeným nádychom a výborným krytím vytvára povlak s plastickým vzhľadom. Farba je 100% odolná voči umytiu, UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Umožňuje rýchlu prácu na veľkých plochách. 250 ml v nádobke z bezpečnostného skla. Vhodná do všetkých prázdnych fixiek.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
   H315 Dráždi kožu.
   H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
   H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
   H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
   H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
   H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  ALEBO