Molotow Devil Color 600ml « Molotow Devil 600ml Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow Devil Color 600ml

Molotow Devil Color 600ml - čierna, originál od firmy Molotow. Výborné krytie, vysoký tlak, ideálne na prácu s veľkými plochami. Dômyselné all-season™ nastavenie spreju zaručuje funkčnosť a spoľahlivosť pri všetkých poveternostných podmienkach. Vybavený Flowmaster-ventilom™, ktorý zaručuje optimálne ovládanie a FatCap tryskou umožnujúcou rýchly tok farby.
Molotow Devil Color 600m funguje so všetkými druhmi trysiek ktoré nájdete TU!.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 940419

Počet:Spolu:
=5.45 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: