Molotow skúšobný pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

15%
Akcia

Molotow skúšobný pack

Molotow skúšobný pack obsahuje nasledovné položky:
1x covers all 3black top 400ml
1x 400ml burner chrom
1x Coversall pure black 400ml
1x Molotow transparent signalblack 400ml
1x Flame Blue pure white 400ml
1x Flame Orange signal red 400ml

+ 30x tryska ako mix balik
+ 2x rukavica


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: moltest

Tovar bol vypredaný

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: