Molotow Mega Burner pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

12%
Akcia

Molotow Mega Burner pack

Molotow Mega burner pack obsahuje:
6x Molotow Burner chrom 600ml
6x Molotow Burner black 600ml
2x rukavica


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: burnermega1

Počet:Spolu:
=57.3 €65.1

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: