Adrenaline pack 1 « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

10%
Akcia

Adrenaline pack 1

3x chrom 600ml Molotow burner
3x cierna Cover all 3 black top
1x ROOFTOP taška


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: adrenaline1

Tovar bol vypredaný

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: