Adrenaline Mix pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

10%
Akcia

Adrenaline Mix pack

3x Burner Black 600ml
1x Burner Bronz 600ml
1x Burner Zlato 600ml
1x Burner Chróm 600ml
1x ROOFTOP taška


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: adrenalinemix

Počet:Spolu:
=29.55 €32.85

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: